مشخصات عمومی


نام شرکت :

پارس لیزر خمین گستر

نام مدیرعامل : احمد رضا فلاح
وبسایت : www.parslaser.ir
پست الکترونیک : info@parslaser.ir


شرح مختصر فعالیت ها


برش لیزر، تولید انواع قطعات صنعتی، مجموعه های صنعتی، برش، خم کاری و مونتاژ


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0865- 2373339, 2373266 : تلفن
0865- 2373267 : فکس
اراک، شهرک صنعتی خمین، خیابان پویندگان 4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه